PAcT – Parteneriat pentru Anticorupție și Transparență în Ilfov, cod SIPOCA 1149/SMIS 151869.

Componentă 1 – Apel: POCA/923/2/2/Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității încadrul autorităților și instituțiilor publice.

Denumire Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ –JUDEȚUL ILFOV

Partener: DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE DIN CADRUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE DIN ROMÂNIA

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea capacității administrative a Consiliului Județean Ilfov și a instituțiilor din subordine de a crește integritatea și preveni corupția în județul Ilfov, prin implementarea unor mecanisme instituționale care să faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniu și prin creșterea gradului de informare a cetățenilor cu privire rolul acestora în prevenirea faptelor de corupție.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. – Consolidatea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie sau a incidentelor de integritate în cadrul instituţiei, prin implementarea procedurilor de management anticorupție și certificarea în acord cu standardul ISO 37001 Sisteme de management anti-mită la Consiliul Județean Ilfov;
  2. – Implementarea unui mecanism de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul Consiliului Județean Ilfov precum și identificarea profilelor funcțiilor din cadrul aparatului public local supuse acestui risc;
  3. – Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității personalului supus riscurilor de corupție, din cadrul Consiliului Județean Ilfov precum și din cadrul UAT-urilor din județul Ilfov.
  4. – Creșterea rolului comunităților locale din județul Ilfov în prevenirea corupției prin informarea acestora cu privire la importantă și impactul măsurilor anti-corupție.

Rezultate așteptate:

Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice  atins prin:  Rezultat de proiect 1: Sistem de management al riscurilor de coruptie implementat la nivelul CJ Ilfov, Rezultat proiect 3 – UAT-uri sprijinite în procesul de implementare a Strategiei Naţionale Anticorupţie, Rezultat proiect 4 – Instructiune de lucru pentru activitatea consilierului de etica elaborata la nivelul CJ Ilfov, precum și prin Rezultat proiect 7- Standard  ISO-37001:2016 implementat la nivelul C.J. Ilfov.

Rezultat program R5: Grad crescut de conştientizare a corupţiei atât în rândul cetăţenilor cât şi al personalului din administraţia publică, atins prin: Rezultat proiect 5 – Campanie de informare si educare cu tematica integritate si prevenirea corupţiei, precum și prin Rezultat proiect 6 – Persoane informate şi cu grad crescut de constientizare a corupţiei (cetăţeni, funcţionari publici şi contractuali din instituţii publice din judeţ).

Rezultat program R6: Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din autorităţile şi instituţiile publice în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei atins prin: Rezultat proiect 2 – 100 persoane certificate la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupţiei, eticii şi integrităţii.

Data de începere a contractului de finanțare: 02.03.2022.

Perioada de implementare a proiectului: 14 luni.

Valoarea totală a Proiectului: Valoarea totală a Proiectului este de 410.465,63 lei, din care valoarea eligibilă este de 410.465,63 lei.

Repartizarea valorii eligibile a Proiectului este defalcată pe categorii de surse de finanțare,  după cum urmează:

– Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European:  385.671,00 lei – 80%, din care suma de 254.660,00 este alocată UAT Județul Ilfov – Consiliul Județean (lider de parteneriat), iar suma de 73.712,50 este alocată Direcției Generale Anticorupție (Partener)

– Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 57.298,50  lei – 18%, sumă alocată Județul Ilfov – Consiliul Județean

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 328.372,50 lei – 80%,  din care suma de 254.660,00 lei este alocată UAT Județul Ilfov – Consiliul Județean, iar suma de 73.712,50 lei este alocată Direcției Generale Anticorupție

– Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului:  6.366, 50 lei – 2 % din suma alocată  UAT Județul Ilfov – Consiliul Județean și 18.428,13 lei – 20% din suma alocată  Direcției Generale Anticorupție

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA 2014-2020

Sari la conținut