CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen de promovare într-o functie cu nivel de studii superior pentru personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, în urma absolvirii studiilor superioare, prin trasformarea posturilor din studii medii în studii superioare, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor cu studii  medii în posturi cu studii superioare  se va organiza pentru următoarele posturi:

 • 1 post de referent II din cadrul Biroului Informare și Identitate Vizuală -Serviciul Relații cu Mass Media, Informare și Identitate Vizuală -Direcția Comunicare și Mass Media;
 • 1 post de referent IA  din cadrul Biroului Suport IT -Serviciul Informatizare și Suport IT- Direcția Comunicare și Mass Media;
 • 1 post de referent II -Serviciul Cooperare Internă şi Internatională -Direcția Inovare și Cooperare-Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare.

Examenul consta în următoarele etape:

 1. depunerea dosarelor de înscriere;
 2. selecţia dosarelor de înscriere;
 3. proba scrisă.

Condiţii pentru participarea la examenul de promovare, conform art.70 din H.G nr.1336/2022:

Pentru a participa la examenul de promovare prin tranformarea posturilor din studii medii în studii superioare, persoanele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. sunt angajați ai instituției;
 2. să fi dobândit,  o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
 3. există aprobarea conducătorului instituției a propunerii de promovare și de modificare în mod corespunzător a atribuțiilor din fișa postului.

Dosarul de înscriere la examen:

Pentru înscrierea la exeamen candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la examen adresată conducătorului instituției;
 2. copie după diploma de licență, respective după diploma de absolvire sau, după caz, adeverința care să ateste absolvirea studiilor.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este 30.10.2023, orele 16.30. Acestea se vor depune la secretarul comisiei de concurs.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în perioada 31.10-01.11.2023, urmând să se afișeze lista cu salariații admiși/respinși.

Condiții de desfășurare a examenului

Examenul constă în susținerea unei probe scrise.

Probă scrisă va avea loc în data de 07.11.2023, orele 11.00, la sediul Consiliului Județean Ilfov din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6.

Probă scrisă constă în redactarea unei lucrări pe un subiect ales din cele stabilite de către comisia de examinare. În funcție de gradul de dificultate și complexitatea subiectelor stabilite, durata examenului de promovare se stabilește de comisia de examinare, dar nu poate depăși 3 ore. În cadrul probei scrise se testează cunoștințele teoretice ale candidaților.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau probei practice.

BIBLIOGRAFIE și TEMATICA de examen sunt anexe la prezentul anunț și pot fi consultate pe site-ul Consiliului Județean Ilfov: www.cjilfov.ro-secțiunea ”Concursuri-Personal contractual”.

Relații suplimentare la sediul instituției din București, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, Birou Resurse Umane, et.5, camera 512, tel.021.212.75.33, interior 512 și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov: www.cjilfov.ro secțiunea ”Concursuri-Personal contractual”.

Secretar comisie concurs: Matei Sanda-Melania, consilier superior- Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională.

ANUNȚ CONCURS

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

CERERE ÎNSCRIERE CONCURS

REZULTAT SELECTIE DOSARE

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT FINAL

 


 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de  07.06.2023, ora 11.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante, normă întregă de 8 ore/zi, 40 de ore /săptămână pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post de consilier IA din cadrul Serviciului Implementare a Sistemului SMART COUNTY -Direcţia Arhitect Șef, Urbanism, Planificare şi Amenajare Teritorială;
 • 1 post de consilier IA din cadrul Serviciului Managementul Mediului din cadrul Direcției Mediu și Mobilitate, Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Locul de desfășurare a concursului- sediul instituției din București, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6;
 • Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în intervalul 12-25.05.2023;
 • Selecția dosarelor depuse de candidații va avea loc în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă se va susține în data de 07.06.2023, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • Proba de interviul se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTURILOR

BIBLIOGRAFIE + TEMATICĂ

CERERE ÎNSCRIERE

MODEL ADEVERINȚĂ in munca si in specialitatea studiilor

NOTĂ PRIVIND SUSPENDAREA CONCURSURILOR

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, respectiv 12-25.05.2023 între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00,  zilele de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Silvia Ioniță, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane -Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională. Relații suplimentare la sediul instituției din București, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, Birou Resurse Umane, et.5, camera 512, tel.021.212.56.95 și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov : www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri- Personal contractual.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de  15.05.2023, ora 11.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante, normă întregă de 8 ore/zi, 40 de ore /săptămână pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 2 posturi de consilier IA din cadrul Serviciului Implementare a Sistemului SMART COUNTY -Direcţia Arhitect Șef, Urbanism, Planificare şi Amenajare Teritorială.
 • 1 post consilier IAServiciul Achiziții Publice – Direcţia de Investiţii – Direcţia Generală de Investiţii și Administrare Drumuri Județene;
 • 1 post referent IA –Serviciul Intreținere Drumuri Județene-Direcţia Generală de Investiţii și Administrare Drumuri Județene.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Locul de desfășurare a concursului- sediul instituției din București, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6;
 • Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în intervalul 21.04 -05.05.2023;
 • Selecția dosarelor depuse de candidații va avea loc în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă se va susține în data de 15.05.2023 ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • Proba de interviul se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTURILOR

BIBLIOGRAFIE + TEMATICĂ

CERERE ÎNSCRIERE

MODEL ADEVERINȚĂ in munca si in specialitatea studiilor

REZULTAT SELECTIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, respectiv 21.04 -05.05.2023 între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00,  zilele de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Toma Andreea-Gabriela, consilier asistent în cadrul Biroului Resurse Umane -Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională. Relații suplimentare la sediul instituției din București, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, Birou Resurse Umane, et.5, camera 512, tel.021.212.56.95 și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov : www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri- Personal contractual.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 22.03.2023, ora 11.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante, normă întregă de 8 ore/zi, 40 de ore /săptămână pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post consilier IA– Serviciul Achiziții Publice – Direcţia de Investiţii – Direcţia Generală de Investiţii și Administrare Drumuri Județene;
 • 1 post consilier debutant –   Biroul Asistență Socială și Sănătate;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Locul de desfășurare a concursului- sediul instituției din București, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6;
 • Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în intervalul 01-14.03.2023;
 • Selecția dosarelor depuse de candidații va avea loc în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă se va susține în data de 22.03.2023, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • Proba de interviul se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE + TEMATICĂ

CERERE ÎNSCRIERE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, respectiv 01-14.03.2023 între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00,  zilele de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Matei Sanda-Melania, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane. Relații suplimentare la sediul instituției din București, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, Birou Resurse Umane, et.5, camera 512, tel.021.212.56.95 și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov : www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri- Personal contractual”.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de  09.03.2023, ora 11.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante, normă întregă de 8 ore/zi, 40 de ore /săptămână pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post referent IA – Biroul Administrativ – Serviciul Administrativ și Întreținere-Direcția Administrativă și Protocol;
 • 1 post referent debutant – Biroul Suport IT –  Serviciul Informatizare și Suport IT -Direcția Comunicare și Mass Media;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Locul de desfășurare a concursului- sediul instituției din București, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6;
 • Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în intervalul 16.02-01.03.2023;
 • Selecția dosarelor depuse de candidații va avea loc în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă se va susține în data de 09.03.2023, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • Proba de interviu se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE + TEMATICĂ

CERERE ÎNSCRIERE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Relații suplimentare la sediul instituției din București, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, Birou Resurse Umane, et.5, camera 512, tel.021.212.56.95 și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov : www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri- Personal contractual”;  persoană de contact doamna Toma Vasilica – Florentina, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de  08.02.2023 ora 11.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post șofer – Biroul Intreținere Parc Auto – Serviciul Administrativ și Întreținere – Direcția Administrativă și Protocol;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Locul de desfășurare a concursului- sediul instituției din București, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6;
 • Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în intervalul 16-31.01.2023;
 • Selecția dosarelor depuse de candidații va avea loc în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă se va susține în data de 08.02.2023, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • Proba de interviu se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE+TEMATICĂ

CERERE ÎNSCRIERE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Relații suplimentare la sediul instituției din București, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, Birou Resurse Umane, et.5, camera 512, tel.021.212.56.93 și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov : www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri- Personal contractual”, persoană de contact doamna Matei Sanda, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

Sari la conținut