Județul Ilfov – Consiliul Județean

11.11.2021

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Precizări importante privind majorarea tarifelor pentru serviciile de apă-canalizare în Ilfov

 

Având în vedere interesul manifestat în spațiul public cu privire la majorarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare, începând cu luna ianuarie 2022, pentru serviciile furnizate începând cu luna decembrie 2021, compania Apă Ilfov face următoarele precizări:

Demersul companiei este realizat în deplină corelare cu contextul și reglementarile în vigoare, cărora Apa Ilfov, în calitate de operator regional de servicii de apă și apă uzată, împreună și solidar cu ADIA Ilfov, li se supun. Ne referim explicit la urmatoarele:

  • contextul majorării și aplicării tarifului unic pentru apă și apă uzată (canalizare) este cel generat de implementarea proiectului major de investiții în infrastructura de apă și apă uzată, realizat în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare, proiect a cărui valoare totală este de peste 1,5 miliarde lei cu TVA și de care vor beneficia locuitorii din județul Ilfov;
  • reglementarile aplicabile sunt prevăzute de legislația în vigoare, precum și de  condiționalitățile generate de Contractul de finanțare al proiectului major POIM.

Astfel, decizia de majorare a tarifelor nu este o decizie arbitrară a operatorului Apa Ilfov, ci este o consecință directă a demarării proiectului major cu finanțare în cadrul POIM, în conformitate cu legislația și reglementările conexe în vigoare.

În acest sens, majorarea tarifelor și aplicarea tarifului unic, sunt determinate prin strategia tarifară care a fost stabilită în cadrul Analizei cost-beneficiu aferentă proiectului major.

Această analiză cost – beneficiu a fost realizată în conformitate cu Hotărârea nr. 677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă. Conform articolului unic al HG 677/ 2017, paragraful (1), finanțarea serviciului de apă și apă uzată în cazul proiectelor de infrastructură în apă și apă uzată se face prin aplicarea de către operatorul de servicii, a tarifului unic și a strategiei tarifare. Analiza cost – beneficiu realizată pe o perioadă de 30 de ani, a fost analizată, evaluată și aprobată de către toate autoritățile cu rol de evaluare pentru proiectele cu finanțare europeană, respectiv Comisia Europeană, AM POIM și consultanții acesteia din urmă. Aplicarea acestei strategii tarifare cu tarife majorate, unice pentru întreaga arie de operare a Apa Ilfov, este o condiție obligatorie a contractului de finanțare.

Facem trimitere la una din Condițiile specifice din contractul de finanțare: “Beneficiarul împreună cu ADI și autoritățile locale se obligă să aplice pentru serviciile pe care le furnizează preţul/tariful unic şi strategia tarifară.”

Neaplicarea tarifelor majorate unice reprezintă una dintre condițiile grave de neîndeplinire și de reziliere a contractului de finanțare. Cităm, din nou, din condițiile specifice ale Contractului de finanțare:

“În cazul în care Beneficiarul nu aplică preţul/tariful unic şi strategia tarifară, AM POIM va putea considera contractul de finanțare reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, cu recuperarea proporţională a finanţării acordate.”

Rezilierea contractului de finanțare ar genera în mod direct pierderea oportunității de finanțare de peste 1,5 miliarde lei, cu consecințe negative aferente asupra infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov. Pentru a înlătura acest risc major, începând cu luna aprilie 2021, Apa Ilfov a parcurs o serie de etape strict necesare pentru aplicarea strategiei tarifare unice.

Este adevarat că strategia tarifară dezvoltată în cadrul proiectului major, generează în cazul anumitor localități majorări mai consistente de tarife pentru serviciile de apă și apă uzată. Însă, așa cum am menționat anterior, finanțarea serviciilor în cazul proiectelor de investiții în infrastructura de apă și apă uzată se face prin aplicarea strategiei tarifare și a tarifului unic.

Până în prezent, Apa Ilfov a aplicat tarife diferențiate astfel:

  • tariful unic de 3,92 lei fără TVA pentru apă, respectiv 4,17 lei fără TVA pentru apă uzată pentru 8 dintre localitățile din aria de operare inițială (arie de operare inițială care a beneficiat de o primă finanțare din fonduri europene prin POS Mediu);
  • alte tarife, diferențiate pe localități în funcție de modul în care acestea au fost preluate în aria de operare de către operator. Din această ultimă categorie, anumite localități au beneficiat de tarife mult mai mici decât cele care ar fi trebuit să fi fost aplicate. Însăși ANRSC a transmis în luna februarie 2021 o notificare către Apa Ilfov și ADIA Ilfov cu privire la obligația aplicării tarifului unic la nivelul întregii arii de operare. În fapt, clienții nemulțumiți din aceste localități au beneficiat doar temporar de tarife mai mici decât tariful unic aplicabil la nivelul întregii arii de operare.

În strânsă corelație cu aceste precizări, menționăm că Apa Ilfov a obținut deja toate aprobările unităților administrativ- teritoriale relevante, pentru aplicarea strategiei tarifare revizuite unice, respectiv: aprobările emise de Județul Ilfov, comunele și orașele din aria de operare, respectiv aprobarea de către AGA ADIA Ilfov. De asemenea, recent, a fost semnat Actul Adițional nr. 5 la Contractul de Delegare, prin care se aplică strategia tarifară ajustată care prevede prețuri unice tuturor clienților din aria de operare.

Pentru a se conforma cu măsurile de informare ale populației în legătură cu noile tarife, conform strategiei tarifare din Contractul de Finanțare, respectiv Contractul de Delegare, Apa Ilfov a făcut în paralel demersuri de informare a tuturor clienților săi, atât pe pagina web a companiei, secțiunea https://acilfov.ro/spatiu-clienti/tarife/ ,cât și în anexa la facturile emise începând cu luna noiembrie 2021.

În final, dorim să subliniem următoarele:

  • scopul final al investițiilor derulate de către Apă Ilfov, susținute printr-o politică tarifară coerentă și fără a se pierde din vedere rata de suportabilitate a populației, îl reprezintă dezvoltarea durabilă a comunităților din județul Ilfov și conformarea României la directivele Uniunii Europene;
  • circularea în spațiul informațional public a oricăror informații scoase din context, necorelate cu obligațiile generate de respectarea legislației și a celorlalte condiționalități din contractul de finanțare pentru proiectul major POIM, afectează nu doar imaginea operatorului Apa Ilfov, ci și buna derulare a contractului de finanțare, generând un risc iminent de reziliere a acestuia cu efecte negative evidente asupra oportunităților de dezvoltare și modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov.

Apă Ilfov:

Tel. 0374.205.200

  E-mail: contact@acilfov.ro

 

 

Sari la conținut