Planificare strategică și decizională la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Județul Ilfov

Județul Ilfov – Consiliul Județean

09.06.2021

Planificare strategică şi decizională la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ilfov

 

Consiliul Județean Ilfov derulează în prezent proiectul ”Planificare strategică și decizională la nivelul UAT Județul Ilfov-garanția unui cadru administrativ coerent în beneficiul comunității” (cod SMIS/SIPOCA 128946/654), pentru care Județul Ilfov a obținut finanțare prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunea mai dezvoltată.

Proiectul are ca obiectiv general creşterea calităţii procesului decizional şi, implicit, a serviciilor furnizate cetăţenilor, prin consolidarea mecanismului de fundamentare a deciziilor şi de planificare strategică, pe termen lung, la nivelul UAT Judeţul Ilfov.

Valoarea totală a acestuia este de 339.923,50 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 271.938,80 lei, iar perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, între 11.07.2019 și 10.07.2021.

Rezultate așteptate ale proiectului sunt următoarele:

Rezultat de program 1 – Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung atins prin: Rezultat de proiect 1 – O metodologie standard privind mecanismul planificării strategice în vederea fundamentării deciziilor la nivelul UAT – Județul Ilfov, precum și prin Rezultat de proiect 3 – Un raport de evaluare ex-post a procesului planificării strategice la nivelul UAT – Județul Ilfov.

Rezultat de program 5 – Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor / acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 2 – Un program specific de dezvoltare de competențe privind planificarea strategică pentru 80 de angajați (demnitari, consilieri, personal de conducere și execuție) ai UAT – Județul Ilfov.

Prin prisma rezultatelor preconizate, până în prezent, în cadrul proiectului a fost realizată analiza ex-post a procesului de planificare, fiind analizate rezultatele obținute la nivelul Județului Ilfov, în perioada 2014 – 2018, în urma exercitării procesului decizional și al planificării strategice. Documentele supuse analizei au fost hotărârile de Consiliu Județean și Strategia de dezvoltare a județului Ilfov – Orizont 2020, pentru a evalua impactul acestora și efectele generate asupra comunității din județ. Totodată, a fost analizat gradul de succes pe care implementarea proiectelor prevăzute în strategie l-a atins, o atenție deosebită fiind acordată acelor factori care nu au permis implementarea unor măsuri prevăzute în documentele analizate sau au periclitat implementare altora.

Concluziile analizei ex-post a procesului de planificare servesc drept instrument pentru elaborarea unei metodologii care să confere cadrul de elaborare a unei proceduri de sistem care să reglementeze planificarea strategică la nivelul instituției, document care se află în prezent în curs de elaborare.

Distribuirea “Metodologiei standard privind mecanismul planificării strategice la nivelul UAT județul Ilfov” către alte autorități publice, drept exemplu de bună practică, va contribui la sustenabilitatea proiectului, prin crearea unui cadru propice dezvoltării abordării strategice la nivelul altor organizații.

De asemenea, proiectul are în vedere dezvoltarea competențelor privind planificarea strategică ale personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov și a aleșilor locali, prin derularea unui program specific de formare profesională. Până în prezent, din cadrul acestui program s-au desfășurat un număr de trei sesiuni de formare cu un număr total de 59 de participanți, din grupul țintă de 80 de persoane prevăzut prin proiect.

Astfel, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Programului Operațional Capacitate Administrativă – Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari, în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020.

Pentru descărcare în format PDF, click aici

Date de contact:
CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV
3-5 Ernest Juvara, Sector 6, 060104 București, România
Tel. /Fax : + 40 21 212 56 93, +40 21 212 56 99
www.cjilfov.ro

 

Footer - Planificare strategică şi decizională la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ilfov

Sari la conținut