Nr. Data Titlul Hotărârii
314 22.12.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul llfov – Consiliul Județean, Asociația Coaching Life Coach 4 Transformation și Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului llfov în vederea realizării unui proiect de interes public.
313 22.12.2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.289/2022 privind rectificarea bugetului local al județului ILFOV
pe anul 2022
312 22.12.2022 Hotărâre privind modificarea Structurii Organizatorice respectiv a Organigramei și a Statului de funcții a Spitalului Clinic Județean de Urgență llfov
311 22.12.2022 Hotărâre privind asocierea Județului llfov – Consiliul Județean cu Asociația de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea lntegrată a Deșeurilor Municipale în Municipiul București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea lntegrată a Deșeurilor în județul Ilfov pentru proiectul de interes regional ,,CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR (C.M.I.D.) BUCUREȘTl- ILFOV,,.
310 22.12.2022 Hotărâre privind participarea Județului llfov – Consiliul Județean la cofinanțarea proiectului “Digitalizarea infrastructurii de apă a operatorului regional Apă­-Canal llfov”.
309 22.12.2022 Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilitați Ciolpani, ca serviciu social cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului llfov, prin reorganizarea Centrului de îngrijire și Asistența pentru Persoane Adulte cu Dizabilitați Ciolpani, fără personalitate juridică.
308 22.12.2022 Hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare între Județul llfov -Consiliul Județean și Agenția Naționala pentru Romi.
307 22.12.2022 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean llfov nr. 66/2022 privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului și administrarea Companiei Naționale de Administrare a lnfrastructurii Rutiere S.A. în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean llfov a pasarelelor pietonale aflate pe raza județului llfov
306 22.12.2022 Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor și profesorilor din unitațile de învățământ din Județul llfov care au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele/concursurile școlare și în implementarea proiectelor și programelor cu impact deosebit în comunitatea școlară/locală.
305 22.12.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Realizare sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale, construire trotuare noi și piste pentru bicicliști pe DJ 602, în localitatea Domnești, Județul llfov” .
304 22.12.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economici, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 180, comuna Periș, județul llfov = 4,8 km.”
303 22.12.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico -economice, la faza” Documentație de Avizare a Lucrărilor de lntervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare Drum Județean DJ 101 B, de la km. 8+000 (Limita Județ Dîmbovița), pâna la km. 16+900 (lntersecția cu DN 1)”.
302 22.12.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Drum de legatură DN 1 A Buftea DJ 101 = 4,2 km, județul llfov”.
301 22.12.2022 Hotărâre privind prelungirea perioadei efectuării inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Județului llfov aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 113/31.05.2022.
300 22.12.2022 Hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile situate în comuna Brănești, Județul llfov, aflate în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean llfov.
299 22.12.2022 Hotărâre privind clasificarea drumului comunal DC 179 în drum județean având indicativul DJ 179.
298 22.12.2022 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Club Sportiv Orașenesc Voluntari 2005 in vederea realizarii proiectului ,,Dezvoltarea echitației, pe raza județului Ilfov – orașul Voluntari”.
297 22.12.2022 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean llfov nr.173/2022 ce are ca obiect încheierea unui protocol de cooperare între Județul llfov – Consiliului Județean și Orașul Buftea – Consiliul Local în vederea realizarii unui proiect de interes comun.
296 22.12.2022 Hotărâre privind menținerea nivelului taxelor și tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean llfov nr. 230/20.12.2021, pentru anul fiscal 2023.
295 15.12.2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.238/2022 privind aprobarea implementării proiectului ,,Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în județul Ilfov” finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A.
294 15.12.2022 Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Ilfov – Consiliul Județean în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului asociației și actului constitutiv al asociației.
293 15.12.2022 Hotărâre privind delegarea gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
292 15.12.2022 Hotărâre privind aprobarea modalității de organizare, funcționare și realizare a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale, a Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”.
291 15.12.2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei trecerii din domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a străzilor și suprafețelor de teren pentru realizarea bazinelor de retenție și stațiilor de preepurare din ansamblul de locuințe Henri Coandă.
290 15.12.2022 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unor imobile a unor cote părți din imobile ce figurează în lista monumentelor istorice din orașul Buftea, județul Ilfov.
289 15.12.2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2022.
288 15.12.2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 30 noiembrie 2022.
287 15.12.2022 Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 594.640 lei pentru anul 2022.
286 09.12.2022 Hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Județean Ilfov pentru participarea la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură.
285 29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire, dotare și amenajare a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea și desființare construcții existente (C1-C15), relocare stație de oxigen și relocare gospodărie de apă”.
284 29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale -Județul Ilfov în cadrul proiectului ,,Construire, dotare și amenajare a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea și desființare construcții existente (C1-C15), relocare stație de oxigen și relocare gospodărie de apă” în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 12. Sănătate – Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice Investiția specifică: I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă Investiția specifică: I2.2 – Echipamente și aparatură medicală.
283 29.11.2022 Hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.47/28.10.2008 privind constituirea Asociației ,,LEADER ILFOV”.
282 29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii folosinței gratuite a spațiilor în care își desfășoară activitatea specifică Centrul Militar Județean Ilfov.
281 29.11.2022 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov-Consiliul Județean cu Asociația Club Sportiv de Sănătate Voința Buftea în vederea realizării proiectului ,,Educație prin sport – Și tu poți fi campion!”.
280 29.11.2022 Hotărâre privind modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
279 29.11.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea pentru asigurarea transportului persoanelor obeze la unitățile spitalicești.
278 29.11.2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 203/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 143/2022 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Ilfov, în calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Popești-Leordeni (Lider), precum și cu unele Unități Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10.
277 29.11.2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.142/2022 privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Ilfov, Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Popești-Leordeni și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public București-Ilfov în vederea implementării proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”.
276 29.11.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 101/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 153/2018 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru (Balamuci), în proiectul ,,Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
275 29.11.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 100/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 152/2018 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul ,,Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
274 29.11.2022 Hotărâre privind încheierea unui nou protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean cu S.C. Direct Client Services SRL – Librăriile Cărturești în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Citește în ochii lor”.
273 29.11.2022 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea.
272 29.11.2022 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum, aflat în domeniul public al comunei Snagov și administrarea Consiliului Local Snagov.
271 29.11.2022 Hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum solicitat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.133/16.06.2022, aflat în domeniul public al orașului Buftea, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Buftea.
270 29.11.2022 Hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.70/31.03.2022, aflate în domeniul public al orașului Buftea, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Buftea.
269 29.11.2022 Hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
268 29.11.2022 Hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale consumabile din patrimoniul Consiliului Județean Ilfov.
267 29.11.2022 Hotărâre pentru art.7 din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.69/2019 privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
266 29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea împuternicirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, de a înființa, organiza, exploata, monitoriza, gestiona și după caz, de a modifica serviciul public de transport feroviar de călători de interes local.
265 29.11.2022 Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 19649/24.10.2022, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 199/22.09.2022 privind aprobarea demarării procedurilor de expropriere a unei suprafețe de teren necesare realizării sistemului de management integrat al deșeurilor la nivelul județului Ilfov.
264 29.11.2022 Hotărâre privind cooperarea Județului Ilfov – Consiliul Judeţean cu comuna Clinceni – Consiliul Local în vederea realizării proiectului de interes comun ,,Oamenii pe primul loc”.
263 29.11.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov -Consiliul Judeţean și Asociația Animal Society, în vederea realizării proiectului „Ști un câine aciuat? Adu-l la sterilizat!”.
262 29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu pe DJ 301 în sat Tânganu, cu DJ 101A, Cernica, județ Ilfov”.
261 29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Studiu de fezabilitate” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Semaforizare la intersecția drumurilor județene DJ 101 cu DJ 101A, Corbeanca, județ Ilfov”.
260 29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare drum județean DJ 601A Chiajna, de la limita cu Municipiul București la DN CB”.
259 29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare scurgerea apelor pe DJ 184, pe raza localității Dascălu, județul Ilfov”.
258 29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare pe DJ 100, pe raza localității Brănești, județul Ilfov, între km. 25+700 și km. 33+200”.
257 11.11.2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2022.
256 20.10.2022 Hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente Județului Ilfov – Consiliul Județean și a participării Județului Ilfov – Consiliul Județean la cofinanțarea ,,Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzată în aglomerările Afumați și Găneasa, județul Ilfov, în perioada 2014-2020”.
255 20.10.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza ,,Studiu de fezabilitate” și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru ,,Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzată în aglomerările Afumați și Găneasa, județul Ilfov, în perioada 2014-2020”.
254 20.10.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din  domeniul public al comunei Moara-Vlăsiei și administrarea Consiliului Local Moara-Vlăsiei, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în vederea realizării unui centru de colectare prin aport voluntar.
253 20.10.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Găneasa – Consiliul Local Găneasa din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
252 20.10.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov –   Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Popești-Leordeni – Consiliul Local Popești – Leordeni din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
251 20.10.2022 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.204/10.10.2022 prin actualizarea listei de investiții prioritare – parte integrantă a Master Planului pentru sectorul de apă și apă uzată în județul Ilfov (revizia 2- varianta corelată cu Master Planul pentru București).
250 20.10.2022 Hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov.
249 20.10.2022 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Ilfov.
248 20.10.2022 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în Comisia județeană privind incluziunea socială.
247 20.10.2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 30 septembrie 2022.
246 20.10.2022 Hotărâre privind aprobarea actualizării ,,Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”.
245 20.10.2022 Hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, a unor obiecte de inventar și licențe din patrimoniul Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean.
244 20.10.2022 Hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe, din patrimoniul Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș.
243 20.10.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Proiect Tehnic”  și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiție ,,Podețe și trotuare pe DJ401 D în localitatea 1 Decembrie, județul Ilfov”.
242 20.10.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și Modernizare DJ179, între DJ101B (Periș) și limită județ Prahova”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
241 20.10.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și Modernizare DJ300, între Centura București și DN2(Șindrilița)”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
240 20.10.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Banca Comercială Română și Inspectoratul Școlar al județului Ilfov în vederea organizării unor ateliere de educație financiară a elevilor din liceele și școlile gimnaziale de pe raza județului Ilfov.
239 20.10.2022 Hotărâre privind aprobarea Programului ,,Ilfov împreună: ,,Educația schimbă vieți” pentru anul școlar 2022-2023 și încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele Unități Administrativ Teritoriale.
238 20.10.2022 Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ,,Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în județul Ilfov” finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A.
237 20.10.2022 Hotărâre privind participarea Județului Ilfov – Consiliul Județean în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin programul Planul Național de Redresare și Reziliență derulat de Ministerul Sănătății privind Componenta 12 Sănătate, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I.4 Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.
236 20.10.2022 Hotărâre privind participarea Județului Ilfov – Consiliul Județean în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin programul Planul Național de Redresare și Reziliență derulat de Ministerul Sănătății privind Componenta 12 Sănătate, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I.4 Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea.
235 20.10.2022 Hotărâre privind participarea UAT Județul  Ilfov – Consiliul Județean în parteneriat cu Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență-Componenta 12 Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești- I.1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie pentru proiectul ,,Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești prin dotarea cu echipamente a unității de asistență medicală ambulatoriu din cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea”.
234 20.10.2022 Hotărâre privind participarea Județului  Ilfov – Consiliul Județean în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin programul Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 Sănătate, Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I.1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie.
233 20.10.2022 Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar din cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bălăceanca, Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tâncăbești, Centrului de Îngrijire și Asistență pentru  Persoane Adulte cu Dizabilități Ciolpani și Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Vidra, din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, pentru anul 2022.
232 20.10.2022 Hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Bălăceanca cu sediul în comuna Cernica, str. Gării, nr. 58, județul Ilfov.
231 20.10.2022 Hotărâre privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale Ilfov pentru prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă și a violenței în familie.
230 20.10.2022 Hotărâre privind încheierea unui acord de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Direcția Silvică Ilfov, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Snagov și Asociația Creștem România Împreună, în vederea realizării proiectului de interes public ,,Plantează în Ilfov” în cadrul proiectului ,,Plantează în România”.
229 20.10.2022 Hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2023.
228 20.10.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului  Ilfov –   Consiliul Județean cu unele  Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
227 20.10.2022 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu unele structuri sportive din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public.
226 20.10.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Măgurele, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”.
225 20.10.2022 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate  în domeniul public al comunei Afumați și administrarea Consiliului Local Afumați.
224 20.10.2022 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate  în domeniul public al orașului  Pantelimon și administrarea Consiliului Local Pantelimon.
223 20.10.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din  domeniul public al comunei Mogoșoaia și administrarea Consiliului Local Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în vederea realizării unui centru de colectare prin aport voluntar.
222 20.10.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din  domeniul public al comunei Grădiștea și administrarea Consiliului Local Grădiștea, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în vederea realizării unui centru de colectare prin aport voluntar.
221 20.10.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii unei suprafețe de teren din  domeniul public al comunei Brănești și administrarea Consiliului Local Brănești în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în vederea realizării unui centru de colectare prin aport voluntar.
220 20.10.2022 Hotărâre privind acordul Consiliului Județean Ilfov pentru efectuarea unor lucrări de reparații/reabilitare a instalației de iluminat exterior și de reparații capitale a gardului de către Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
219 20.10.2022 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
218 20.10.2022 Hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
217 13.10.2022 Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ,,Eficientizare energetică imobile colective – Bloc 6”, oraşul Măgurele, judeţul Ilfov, în cadrul Planului național de redresare și reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, în vederea solicitării finanţării nerambursabile.
216 13.10.2022 Hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Ilfov pentru semnarea, în calitate de mandatar, a contractului de mandat cu Asociația de proprietari a Blocului 6 – Imobile colective,  orașul Măgurele, județul Ilfov, în vederea stabilirii și efectuării în numele și pentru mandant, cu titlu gratuit, a măsurilor și acțiunilor ce se impun, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale.
215 13.10.2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială -Județul Ilfov și Unitatea Administrativ-Teritorială – Oraș Măgurele în vederea depunerii și impementării proiectului proiectului ” Eficientizare energetică imobile colective – Bloc 6”, oraşul Măgurele, judeţul Ilfov, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, în vederea solicitării finanţării nerambursabile.
214 13.10.2022 Hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Ilfov, în calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Voluntari (Lider), precum și cu unele Unități Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării- extindere Ilfov”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, a doua rundă de atragere fonduri.
213 13.10.2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Ilfov, Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Voluntari și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public București-Ilfov în vederea implementării proiectului “Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării- extindere Ilfov”.
212 13.10.2022 Hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Ilfov, în calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Voluntari (Lider), precum și cu unele Unități Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov- 2.0-Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, a doua rundă de atragere fonduri.
211 13.10.2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Ilfov, Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Voluntari și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public București-Ilfov în vederea implementării proiectului ,,Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – 2.0 – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”.
210 10.10.2022 Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare energetică Lot 4 – Studio, Blocurile 36, 7, 7bis,12 bis (scara B), 6, 21, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, în vederea solicitării finanţării nerambursabile.
209 10.10.2022 Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare energetică Lot 2 Săbăreni – Bloc A, scara A şi scara B, Bloc B scara A şi Scara B, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, în vederea solicitării finanţării nerambursabile.
208 10.10.2022 Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare energetică Lot 1 – Centru – Blocuri PM1, PM2, PM3, PM8, Vile Judecătorie, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, în vederea solicitării finanţării nerambursabile.
207 10.10.2022 Hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Ilfov pentru semnarea, în calitate de mandatar, a contractelor de mandat cu unele asociații de proprietari din orașul Buftea, județul Ilfov, în vederea stabilirii și efectuării în numele și pentru mandanți, cu titlu gratuit, a măsurilor și acțiunilor ce se impun, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului Naţional de Redresare şi  Rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale.
206 10.10.2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială -Județul Ilfov și Unitatea Administrativ-Teritorială – Oraș Buftea în vederea depunerii și impemeentării proiectelor: “Eficientizare energetică Lot 1 Centru – Blocuri PM1, PM2, PM3, PM8, Vile Judecătorie, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, “Eficientizare energetică Lot 2 Săbăreni – Bloc A, scara A şi scara B, Bloc B scara A şi Scara B, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, “Eficientizare energetică Lot 4 Studio – Blocurile 36, 7, 7 bis, 12 bis (scara B), 6, 21, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, în vederea solicitării finanţării nerambursabile.
205 10.10.2022 Hotărâre privind cooperarea Județului Ilfov- Consiliul Județean cu Comuna Ciorogârla – Consiliul Local în vederea realizării unui proiect de interes comun.
204 10.10.2022 Hotărâre privind actualizarea listei de investiții prioritare – parte integrantă a Master Planului pentru sectorul apă și apă uzată în județul Ilfov (revizia 2–varianta corelată cu Master Planul pentru București).
203 10.10.2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.143/2022, privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – județul Ilfov, în calitate de partener, prin asocierea cu  Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Popești Leordeni  (Lider) precum și cu Unitățile Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului ,,Sistem ITS integrat Smart &Green Mobility pentru regiunea București – Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10.
202 22.09.2022 Hotărâre privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Ilfov în Raionul Ialoveni – Republica Moldova.
201 22.09.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.8/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.
200 22.09.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.112/2020, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia Județeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor, în mandatul 2020-2024.
199 22.09.2022 Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de expropriere a unei suprafețe de teren necesare realizării Sistemului de management integrat al deșeurilor la nivelul Județului Ilfov.
198 22.09.2022 Hotărâre privind aprobarea unor credite de angajament pentru acțiuni multianuale pentru anii 2023-2025.
197 22.09.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnoco-economice pentru investiția: ,,Reabilitare, Consolidare, Modernizare, Reabilitare Termică a corpurilor C1 și C4 – fost sediu al Consiliului Județean Ilfov, strada Manu Gheorghe, G-ral, nr.18, sector 1, Municipiul București”.
196 22.09.2022 Hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la Unitatea Administrativ Teritorială – Consiliul Local Găneasa.
195 22.09.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocolul de cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean și Asociația Fresh Community.
194 22.09.2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2022.
193 22.09.2022 Hotărâre privind modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
192 22.09.2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între județul Ilfov-Consiliul Județean, Asociația Animal Society și unele unități de învățământ școlar de pe raza județului Ilfov, în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Ora de relaxare, ora cu animale – învățământ de la animale mici cum să fim oameni mari”.
191 22.09.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.35/2017, privind aprobarea modificării valorii cotizației anuale stabilită din bugetul local al U.A.T. Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov către Grupul de Acțiune Locală ,,VLĂSIA ILFOV NORD-EST”.
190 22.09.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.214/2021, privind aprobarea cotizației anuale a Județului Ilfov-Consiliul Județean Ilfov către Asociația Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD.
189 22.09.2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.37/2022 privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, în anul 2022.
188 22.09.2022 Hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
187 29.08.2022 Hotărâre privind asumarea de către Consiliul Județean Ilfov a responsabilității, organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor și prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ,,Programului pentru școli al României, aferent anului școlar 2022-2023”.
186 29.08.2022 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum, aflat în domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica.
185 29.08.2022 Hotărâre privind încheierea unui nou protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Domnești, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”.
184 29.08.2022 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum, aflat în domeniul public al orașului Popești Leordeni și administrarea Consiliului Local Popești Leordeni.
183 29.08.2022 Hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul județului Ilfov – Consiliul Județean pentru acordarea acesteia Unității Administrativ-Teritoriale oraș Popești-Leordeni, județul Ilfov.
182 29.08.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Copăceni-Consiliul Local Copăceni din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
181 29.08.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Nuci-Consiliul Local Nuci din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
180 29.08.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.92/2022 privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Clinceni-Consiliul Local Clinceni din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
179 29.08.2022 Hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune în domeniul drogurilor de la nivelul Județului Ilfov.
178 29.08.2022 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.105/2022 ce are ca obiect încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov pentru implementarea proiectului pilot ,,Șanse egale la educație” în anul școlar 2022-2023.
177 29.08.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.164/2021 privind darea în folosință gratuită Casei Naționale de Pensii Publice – Casa Județeană de Pensii Ilfov a unor spații aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
176 29.08.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
175 28.07.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean cu Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti şi Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan” pentru finanţarea şi realizarea în comun de investiţii în scopul dezvoltării infrastructurii sanitare.
174 28.07.2022 Hotărâre privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean, pentru acordarea acesteia Unităţii Administrntiv-Teritoriale Oraş Buftea, judeţul Ilfov.
173 28.07.2022 Hotărâre privind cooperarea județului Ilfov – Consiliul Județean cu orașul Buftea – Consiliul Local în vederea realizării unui proiect de interes comun.
172 28.07.2022 Hotărâre privind asigurarea executării unor lucrări necesare funcționării clădirilor în care își desfășoară activitatea Tribunalul Ilfov și Judecătoria Buftea situate în orașul Buftea, str. Știrbei Vodă nr. 24, județul Ilfov.
171 28.07.2022 Hotărâre privind modificarea Structurii  Organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
170 28.07.2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2022.
169 28.07.2022 Hotărâre privind modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
168 28.07.2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de asociere între județul Ilfov – Consiliul Județean, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și Fundația ,,Hope and Homes for Children” România în vederea finalizării unei case de tip familial pentru închiderea Centrului de Plasament Periș.
167 28.07.2022 Hotărâre privind participarea  Județului Ilfov – Consiliul Județean în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin programul derulat de Administrația Fondului de Mediu privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, pentru proiectul ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov”.
166 28.07.2022 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov”.
165 28.07.2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.99/2021 privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Domnești, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”.
164 28.07.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.172/2021 privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tunari, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”.
163 28.07.2022 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru unele lăcașuri de cult din  județul Ilfov.
162 28.07.2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului ILFOV la data de 30 iunie 2022.
161 28.07.2022 Hotărâre privind constituirea fondului de risc și aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către județul Ilfov – Consiliul Județean a împrumuturilor   contractate de S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.
160 28.07.2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, și S.C. Center of Hope S.R.L. în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,E gratis să faci bine ! ”.
159 28.07.2022 Hotărâre privind actualizarea titlului obiectivului de investiții ,,Reabilitare, Consolidare, Modernizare, Reabilitare termică sediu Consiliul Județean Ilfov” cu ,,Reabilitare, Consolidare, Modernizare, Reabilitare termică a corpurilor C1 și C4 – fost sediu al Consiliului Județean Ilfov” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți.
158 28.07.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Jilava – Consiliul Local Jilava în vederea implementării obiectivului ,,Extinderea rețelei electrice de interes public pe străzile Prelungirea Merișor, Prelungirea Ungureni și Prelungirea Primăverii, sat Jilava, comuna Jilava, județul Ilfov”.
157 28.07.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Găneasa- Consiliul Local Găneasa din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
156 28.07.2022 Hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei pentru protecția copilului a județului Ilfov, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.
155 28.07.2022 Hotărâre privind schimbarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
154 28.07.2022 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru dobândirea prin expropriere a imobilelor necesare realizării unor obiective de investiții de interes județean.
153 28.07.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.137/2021 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean și Liga Profesionistă de Fotbal în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,UMPLE G⚽LUL DIN VIAȚA TA”.
152 28.07.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov-Consiliul Județean, Muzeul Municipiului București (MMB) și Fundația Adăpostul Speranța, în vederea realizării unui proiect de interes public.
151 28.07.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov-Consiliul Județean și Asociația Animal Society, în vederea realizării proiectului ,,Miau sterilizat pisica”.
150 28.07.2022 Hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum solicitat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.97/26.07.2018, aflat în domeniul public al comunei Jilava din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în administrarea Consiliului Local Jilava.
149 28.07.2022 Hotărâre privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Consiliul Local Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării acțiunii sportive ,,Cupa Shagya Ediția a IX-a”.
148 28.07.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov- Consiliul Județean și Institutul Național al Patrimoniului (INP).
147 28.07.2022 Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al orașului Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari.
146 28.07.2022 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al orașului Bragadiru și administrarea Consiliului Local Bragadiru.
145 28.07.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Gruiu – Consiliul Local Gruiu din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
144 16.06.2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei trecerii din domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a străzilor și suprafețelor de teren pentru realizarea bazinelor de retenție și stațiilor de preepurare din ansamblul de locuințe Henri Coandă.
143 16.06.2022 Hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – județul Ilfov, în calitate de partener, prin asocierea cu  Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Popești Leordeni  (Lider) precum și cu Unitățile Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului ,,Sistem ITS integrat Smart &Green Mobility pentru regiunea București – Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10.
142 16.06.2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială – județul Ilfov, Unitatea Administrativ Teritorială – Popești Leordeni și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public București-Ilfov în vederea implementării proiectului ,,Sistem ITS integrat Smart &Green Mobility pentru regiunea București – Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”.
141 16.06.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.130/2020, privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
140 16.06.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Ștefăneștii de Jos – Consiliul Local Ștefăneștii de Jos din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
139 16.06.2022 Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov și S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.
138 16.06.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.142/2019, privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Construire Sens Giratoriu DJ 301A (km. 7+000) și D.C. 55 (km. 3+400), la Spitalul Eftimie Diamandescu, Bălăceanca”.
137 16.06.2022 Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ,,Sens giratoriu DJ 301 la intersecția cu DC 55 și sistematizarea zonei, în comuna Cernica, județul Ilfov”.
136 16.06.2022 Hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a unor imobile – clădiri și teren situate în comuna Snagov, Sat Tâncăbești, județ Ilfov, aflate în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului județean Ilfov.
135 16.06.2022 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în comuna Balotești, sat Săftica, județul Ilfov, aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
134 16.06.2022 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în localitatea Vidra, județul Ilfov, aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
133 16.06.2022 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum, aflat în domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea.
132 16.06.2022 Hotărâre privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.
131 16.06.2022 Hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Ilfov..
130 03.06.2022 Hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.81/2022 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Statele Unite ale Americii în vederea participării în cadrul misiunii socio-economice ,,Shaping the future 4 a better 2 morrow”.
129 03.06.2022 Hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.28/2020, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
128 31.05.2022 Hotărâre privind completarea Statului de funcţii al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov.
127 31.05.2022 Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Ilfov – Ediția 2022.
126 31.05.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii a trei bunuri din domeniul public al Comunei Chiajna și administrarea Consiliului Local Chiajna, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
125 31.05.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii a trei bunuri din domeniul public al Comunei Copăceni și administrarea Consiliului Local Copăceni, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
124 31.05.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al Comunei Gruiu și administrarea Consiliului Local Gruiu, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
123 31.05.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al Comunei Cornetu și administrarea Consiliului Local Cornetu, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
122 31.05.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii a trei bunuri din domeniul public al Orașului Măgurele și administrarea Consiliului Local Măgurele, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
121 31.05.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii a trei bunuri din domeniul public al Orașului Bragadiru și administrarea Consiliului Local Bragadiru, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
120 31.05.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al Orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
119 31.05.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii a două bunuri din domeniul public al Comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
118 31.05.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al Comunei Mogoșoaia și administrarea Consiliului Local Mogoșoaia, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
117 31.05.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al Comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
116 31.05.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii a două bunuri din domeniul public al Comunei Snagov și administrarea Consiliului Local Snagov, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
115 31.05.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari, în domeniul public al Judeţului Ilfov și administrarea Consiliului Județean.
114 31.05.2022 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Glina și administrarea Consiliului Local Glina.
113 31.05.2022 Hotărâre privind stabilirea perioadei efectuării inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al județului Ilfov.
112 31.05.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Direcția de Sănătate Publică Ilfov, în vederea realizării proiectului ,,Tehnică modernă pentru sănătatea ta”.
111 31.05.2022 Hotărâre privind înlocuirea unui membru titular și a unui membru supleant din componența Comisiei pentru protecția copilului a județului Ilfov.
110 31.05.2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2021.
109 31.05.2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.33/28.02.2022 privind majorarea capitalului social al S.C. ,,Apă Canal Ilfov” S.A.
108 31.05.2022 Hotărâre privind acordarea unei sume de bani Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov pentru achiziționarea unor proteze funcționale bionice, în vederea sprijinirii minorei Pavel Andreea Cerasela, aflată în plasament la asistent maternal, cu drepturile și obligațiile părintești delegate Președintelui Consiliului Județean Ilfov.
107 31.05.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Tunari – Consiliul Local Tunari din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
106 31.05.2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii folosinței gratuite a spațiilor în care își desfășoară activitatea specifică Centrul Militar Județean Ilfov.
105 31.05.2022 Hotărâre privind acordarea pachetului de rechizite școlare în cadrul proiectului pilot ,,Șanse egale de educație” pentru unii elevi înscriși în anul școlar 2022-2023.
104 31.05.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.211/2021 privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.
103 31.05.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Găneasa și S.C. Center of Hope S.R.L., în vederea realizării proiectului ,,E gratis să faci bine”.
102 31.05.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.145/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ,,Reabilitare și modernizare DJ 402 de la limita Județului Ialomița până la DJ 200 (Gagu), Județul Ilfov”.
101 31.05.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.144/2021 aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Elaborare DALI la obiectivul: ,,Reabilitare și modernizare DJ 300 între Centura București și  DN2 (Șindrilița)”.
100 31.05.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.143/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiție Elaborare DALI la obiectivul: ,,Reabilitare și modernizare DJ 184 între DJ 101 (Moara Vlăsiei) și Autostrada A3”.
99 31.05.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.142/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici privind Servicii de proiectare, expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare și modernizare DJ 179 între DJ 101B (Periș) și limită județ Prahova”.
98 28.04.2022 Hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare personalului de specialitate din cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea din veniturile financiare proprii ale spitalului.
97 28.04.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov- Consiliul Județean și Serviciul Român de Informații.
96 28.04.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2022 privind realizarea în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a proiectului ,,OPTIM – Digitalizare și optimizare a activității D.G.A.S.P.C. Ilfov orientată către cetățeni” finanțat în cadrul apelului POCA/973/2/1 (CP16/2021 pentru regiunea mai dezvoltată) ,,Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”.
95 28.04.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.22/2022 privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
94 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Corbeanca – Consiliul Local Corbeanca din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
93 28.04.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.129/2019 privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
92 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Clinceni – Consiliul Local Clinceni din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
91 28.04.2022 Hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, pentru aprobarea atribuirii directe a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători ce urmează a se încheia cu operatorul S.C. Regio Serv Transport S.R.L.
90 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 31 Martie 2022.
89 28.04.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.15/2022 privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
88 28.04.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.14/2022 privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2022.
87 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectelor de interes public, care necesită investiții pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 al Municipiului București și teritoriul administrativ al județului Ilfov, cu privire la rețele de utilități publice, artere de circulație și spații verzi.
86 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare între județul Ilfov- Consiliul Județean și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
85 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între județul Ilfov-Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Unitățile Administrativ Teritoriale din județul Ilfov în vederea realizării campaniei de informare privind risipa alimentară ,,Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu arunca mâncarea!”.
84 28.04.2022 Hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
83 28.04.2022 Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
82 28.04.2022 Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
81 14.04.2022 Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Statele Unite ale Americii în vederea participării în cadrul misiunii socio-economice ,,Shaping the future 4 a better 2 morrow”.
80 14.04.2022 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 138/2020 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei.
79 14.04.2022 Hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
78 14.04.2022 Hotărâre privind aprobarea garantării împrumutului de 15 milioane lei plus dobânzile și comisioanele aferente reprezentând finanțarea externă rambursabilă ce va fi contractată de către S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A., pentru finanțarea investițiilor de interes local.
77 14.04.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.129/2021, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
76 14.04.2022 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Înființare canalizare pluvială în cartierul Independenței, oraș Bragadiru, județul Ilfov”.
75 14.04.2022 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru participarea în cadrul programului Planul Național de Redresare și Reziliență – componenta C 10, Fondul Local, I. 4 privind Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajarea teritoriului și de planificare urbană – cod 4 – 011 – Government ICT solutions, e-services, applications (Soluții TIC guvernamentale, servicii electronice, aplicații) pentru obiectivul de investiții „Elaborare în format digital a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Ilfov”.
74 31.03.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.50/2021 privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Domnești și administrarea Consiliului Local Domnești.
73 31.03.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.254/2021 privind înființarea Fundației ,,ILFOV ÎMPREUNĂ”.
72 31.03.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Vidra – Consiliul Local Vidra din județul Ilfov, în vederea realizării unui obiectiv de interes public.
71 31.03.2022 Hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
70 31.03.2022 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea.
69 31.03.2022 Hotărâre privind încetarea dării în administrare a unei suprafețe de teren de 827 mp aflat în domeniul public al județului Ilfov, situat în str. Studioului nr.5, oraș Buftea,  județ Ilfov.
68 31.03.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Găneasa – Consiliul Local Găneasa din județul Ilfov, în vederea realizării obiectivului de interes public.
67 31.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza – Studiul de eliberare amplasament LEA MT+JT în vederea realizării obiectivului ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov DJ 401A între km 0+000 (Vidra) – km 28+209 (Domnești)”.
66 31.03.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului și administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov a pasarelelor pietonale aflate pe raza județului Ilfov.
65 31.03.2022 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor contractuale înființate în afara organigramei, în vederea implementării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile derulate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
64 31.03.2022 Hotărâre privind realizarea în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a proiectului ,,OPTIM – Digitalizare și optimizare a activității D.G.A.S.P.C. Ilfov orientată către cetățeni” finanțat în cadrul apelului POCA/973/2/1 (CP16/2021 pentru regiunea mai dezvoltată) ,,Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”.
63 31.03.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.28/2020, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
62 31.03.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Comuna Clinceni – Consiliul Local, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public.
61 31.03.2022 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu unele structuri sportive din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public.
60 31.03.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Fundația Adăpost pentru Cai Steaua Speranței și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în vederea realizării unui proiect de interes public.
59 31.03.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Periș – Consiliul Local și Asociația Animal Society, în vederea realizării proiectului ,,E gratis să faci bine”.
58 31.03.2022 Hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Ilfov cu suma de 50.000 lei, în vederea achiziționării de aparatură și echipamente medicale necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.
57 31.03.2022 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unor imobile ce figurează în lista monumentelor istorice din orașul Buftea, județul Ilfov.
56 31.03.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.183/2021, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.68/2017, privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Construire pasaj suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea”.
55 31.03.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.142/2019, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.71/2016, privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Realizare Sens Giratoriu DJ 301A (km. 7+000) și D.C. 55 (km. 3+400)”.
54 31.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici privind Servicii de proiectare, expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare și modernizare DJ 301 A în localitatea Glina, județul Ilfov”.
53 31.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici privind Servicii de proiectare, expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: ,,Sens giratoriu DJ 301 la intersecția cu DC 55 și sistematizarea zonei în comuna Cernica, județul Ilfov ”.
52 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean cu Unitatea Administrativ Teritorială oraşul Bragadiru – Consiliul Local Bragadiru din judeţul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
51 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean cu Unitatea Administrativ – Teritorială comuna Brăneşti – Consiliul Local Brăneşti din judeţul Ilfov În vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
50 28.02.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.84/2013 privind asocierea Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Consilii Locale din Judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public.
49 28.02.2022 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr.2 – Salariile de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, din Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.78/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
48 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Consiliului Judeţean Ilfov în Republica Franceză în vederea participării la Târgul Internaţional pentru Investiţii şi Proiecte Imobiliare MIPIM.
47 28.02.2022 Hotărâre privind participarea Judeţului Ilfov -Consiliul Judeţean la finanţarea şi realizarea în comun a proiectului de interes judeţean „Cooperarea privind creşterea capacităţii operaţionale la nivelul Judeţului Ilfov în vederea asigurării eficiente şi unitare a asistenţei umanitare adecvate pentru persoanele refugiate/intrate pe teritoriul judeţului Ilfov în urma conflictului declanşat în Ucraina”.
46 28.02.2022 Hotărâre privind suspendarea activității S.C. MĂGURELE SCIENCE PARK S.R.L.
45 28.02.2022 Hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Comuna Jilava, respectiv Comuna Vidra în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină poluare”.
44 28.02.2022 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar structurii sportive ,,ACS FC Academica Clinceni”.
43 28.02.2022 Hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca asupra unor imobile, precum și trecerea acestora din domeniul public al județului Ilfov în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării.
42 28.02.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Consiliul General al Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Inspectoratul Școlar Ilfov în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului ,,Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București-Ilfov”.
41 28.02.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ilfov în vederea organizării și promovării orientării și consilierii vocaționale a elevilor din clasele a VII –a și a VIII-a din școlile generale de pe raza județului Ilfov..
40 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Județul Giurgiu – Consiliul Județean, în vederea realizării în comun a proiectului ,,Centru Integrat de Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale”.
39 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2021 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.
38 28.02.2022 Hotărâre privind modalitatea de acordare a drepturilor bănești adoptatorului sau familiei adoptatoare cu domiciliul în județul Ilfov în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ.
37 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov în anul 2022.
36 28.02.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Cernica – Consiliul Local Cernica Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Școala Gimnazială nr.3 Bălăceanca.
35 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat în cadrul unităților sanitare cu paturi al cărui management a fost transferat către Consiliul Județean Ilfov.
34 28.02.2022 Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în cadrul Comisiei de evaluare a perfomanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Ilfov pentru activitatea desfășurată în anul 2021.
33 28.02.2022 Hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. ,,Apă Canal Ilfov” S.A.
32 28.02.2022 Hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor de călătorie.
31 28.02.2022 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar structurii sportive ,,Clubul Sportiv Orășenesc Voluntari 2005”.
30 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile aflate în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
29 28.02.2022 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al orașului Bragadiru și administrarea Consiliului Local Bragadiru.
28 28.02.2022 Hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum solicitat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.242/22.12.2021, aflat în domeniul public al comunei Mogoșoaia, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia.
27 28.02.2022 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Găneasa și administrarea Consiliului Local Găneasa.
26 28.02.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Fundația Visul Luanei în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Protejăm orice formă de viață”.
25 28.02.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Asociația Sportivă Dan Chilom 2011 în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Fii bun de mic”.
24 28.02.2022 Hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov și unele asociații non-guvernamentale, în vederea realizării proiectului ,,E gratis să faci bine”.
23 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu și unitățile administrativ-teritoriale din județul Ilfov, în vederea realizării proiectului ,,Ilfov fără țânțari”.
22 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
21 28.02.2022 Hotărâre pentru modificarea art.14 din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.69/2019 privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
20 28.02.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.199/2021 privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Ciolpani – Consiliul Local Ciolpani în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
19 28.02.2022 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unui imobil ce figurează în lista monumentelor istorice din orașul Buftea, județul Ilfov.
18 28.02.2022 Hotărâre privind anularea efectuării deplasării delegației Consiliului Județean Ilfov în Republica Italiană- Regiunea Toscana.
17 03.02.2022 Hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023.
16 03.02.2022 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.83/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului a județului Ilfov.
15 03.02.2022 Hotărâre pentru deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
14 03.02.2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2022.
13 26.01.2022 Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2022 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
12 26.01.2022 Hotărâre privind implementarea proiectului privind prevenția, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul precoce al cancerului de col uterin pentru județul Ilfov.
11 26.01.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Găneasa – Consiliul Local Găneasa din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
10 26.01.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, în vederea realizării proiectului ,,Sănătatea are prioritate în Ilfov”.
9 26.01.2022 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei 1 Decembrie şi administrarea Consiliului Local 1 Decembrie.
8 26.01.2022 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unui imobil aflat în zona ,,Centru Istoric Dobroești”, ansamblu cu valoare locală de patrimoniu construit.
7 26.01.2022 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unui imobil ce figurează în lista monumentelor istorice din comuna Snagov, județul Ilfov.
6 26.01.2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Gruiu – Consiliul Local Gruiu privind eșalonarea plății unui debit datorat.
5 26.01.2022 Hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov și unele asociații non-guvernamentale, în vederea realizării proiectului ,,E gratis să faci bine”.
4 26.01.2022 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.69/2021.
3 26.01.2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017  privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.
2 26.01.2022 Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 32.994.000 lei pentru anul 2022.
1 26.01.2022 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov pentru anul școlar 2022-2023.

 

Comments are closed.

Sari la conținut