Nr. Data Titlul Hotărârii
17 20.02.2024 Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Ilfov, în calitate de partener și Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Cernica, în calitate de lider, pentru realizarea proiectului ,,Realizare corp nou de clădire, având funcțiunea școală, în incinta Școlii Gimnaziale nr.2, sat Tânganu, comuna Cernica, județul Ilfov”, în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027, Prioritatea 6 – O regiune cu infrastructură educațională modernă.
16 15.02.2024 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în vederea continuării lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului – Catedrala Națională din Ansamblul Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului.
15 15.02.2024 Hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov, în calitate de lider, în parteneriat cu comuna Dobroești, în vederea accesării fondurilor aferente Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 6 – O regiune cu infrastructură educațională modernă, pentru obiectivul de investiții „Modificări interioare corp C1 cu funcțiunea de club educațional pentru copii, împrejmuire, amenajări exterioare și desființare corpuri C2, C3, C4, C5, Șos. Fundeni, nr. 134, sat Fundeni, comuna Dobroești, județul Ilfov”.
14 15.02.2024 Hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Ilfov, în calitate de lider, în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială – comuna Domnești, în vederea accesării fondurilor aferente Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 6 – O regiune cu infrastructură educațională modernă, pentru obiectivul de investiții ,,Înființare infrastructură școala gimnazială cu clasele I-VIII în Comuna Domnești, jud. Ilfov”.
13 15.02.2024 Hotărâre de aprobare a proiectului „Centru de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități – Cod Serviciu Social 8891CZ-CIII” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a Acordului de parteneriat între UAT Comuna Vidra – lider de proiect şi Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Ilfov.
12 15.02.2024 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Centru de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități – Cod Serviciu Social 8891CZ-CIII” în faza de Studiu de fezabilitate (S.F.).
11 07.02.2024 Hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023.
10 07.02.2024 Hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.
9 07.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2024.
8 31.01.2024 Hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov, în numele și pe seama U.A.T. membre, în calitate de Delegatar și S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., în calitate de Delegat (Operator).
7 31.01.2024 Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 36.829.000 lei pentru anul 2024.
6 31.01.2024 Hotărâre privind stabilirea valorii unitare lei/kilometru, aferentă sumei forfetare lunare și acordarea sumei forfetare pe zi acordate elevilor din județul Ilfov care sunt școlarizați în alte localități decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public, serviciu de transport de tip curse școlare, transport cu mijloace de transport aparținând unităților de învățământ sau consiliilor locale.
5 31.01.2024 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Asociația Animal Society pentru continuarea proiectului  de interes public județean ,,E gratis să faci bine”.
4 31.01.2024 Hotărâre pentru aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Ilfov în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna Dărăști-Ilfov în calitate de partener, pentru realizarea proiectului ,,Reabilitare, moderizare Școala Dărăști-Ilfov, Corp C2 și C3, Județul Ilfov.
3 31.01.2024 Hotărâre privind avizarea Documentației de Atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul rezidurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, pentru unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziție a infrastructurii și privind acordarea unor mandate.
2 31.01.2024 Hotărâre privind avizarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru UAT-urile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
1 31.01.2024 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov pentru anul școlar 2024-2025.

 

Comments are closed.

Sari la conținut