Taxele și tarifele pot fi consultate în cadrul Anexelor din Hotărârea 137 din 2021

REGULAMENT privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor judeţene, pe poduri şi pasaje

Cerere

email: drumuri@cjilfov.ro; acord.drumuri@cjilfov.ro

Etapele ce urmează a fi parcurse în scopul emiterii acordului prealabil sunt următoarele:
Depunerea de către solicitant la Registratura Consiliului Judeţean Ilfov a unui dosar care va conţine următoarele înscrisuri (documentaţia, pe format de hârtie, se depune într-un exemplar):
1. Cerere tip-conform Anexei 1 la prezentul Regulament;
2. Copie a Certificatului de urbanism, cu termen de valabilitate, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere;
3. Memoriu tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare, din care să rezulte:

 • poziţia kilometrică şi metrică a amplasamentului în zona drumului judeţean;
 • descrierea sumară a lucrărilor/activităţilor ce urmează a se desfăşura, a amenajării accesului la drumul judeţean;

4. Copie a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) sau copie a certificatului de înregistrare fiscal (în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate);
5. Plan de încadrare în zonă,la o scară convenabilă (1:2000/1:5000);
6. Plan de situaţie scara 1:500, care să cuprindă: traseul existent al drumului judeţean si poziţia kilometrică la care se doreşte amplasarea obiectivului, respectiv amplasamentul construcţiilor;
Documentele depuse în copie vor fi certificate pentru confomitate cu originalul de către beneficiar.

 

Etapele ce urmează a fi parcurse în scopul emiterii autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor judeţene din judeţul Ilfov sunt următoarele:

Depunerea de către solicitant la Registratura Consiliului Judeţean Ilfov a unui dosar care va conţine următoarele înscrisuri (documentaţia, pe format de hârtie, se depune într-un exemplar):

A1: Pentru construcţii si drumuri adiacente (depozite, hale, staţii carburanţi, fabrici, vulcanizări, spălătorii auto, hoteluri, moteluri, popasuri turistice, spaţii comerciale, magazine, parcaje, locuinţe, anexe gospodăresti, modernizări drumuri adiacente, etc.):

1. Cerere tip – conform Anexei 1 la prezentul Regulament;
2. Copie a Certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere;
3. Copie a acordului prealabil eliberat de Direcţia Investișii, Serviciul Administrare Drumuri Județene din cadrul Consiliului judeţean Ilfov pentru lucrarea respectivă;
4. Memoriu tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare (întocmit conform condiţiilor impuse prin acordul prealabil) – Extras din Proiectul tehnic din care să rezulte:

 • poziţia kilometrică şi metrică a amplasamentului în zona drumului judeţean;
 • descrierea lucrărilor/activităţilor ce urmează a se desfășura;
 • descrierea amenajării accesului la drumul judeţean, care se va realiza cu racordare simplă (în cazul obiectivelor amplasate între tablele indicatoare de localitate) şi dacă este cazul benzi de accelerare/decelerare (în cazul obiectivelor amplasate în afara localităţilor) – lungimea deschiderii accesului la drumul judeţean;
 • modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale și a celor uzate în lungul drumului judeţean;
 • modul de amenajare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, cu menţionarea indicatoarelor rutiere ce vor fi folosite.

Condiţiile impuse pentru prezentare în memoriul tehnic pot suferi unele modificări în funcţie de specificul/destinaţia obiectivelor ce urmează a fi amplasate, impuse prin acordul prealabil.

5. Copie a actului de identitate(în cazul persoanelor fizice) sau copie a certificatului de înregistrare fiscală(în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate);

6. Plan de încadrare în zonă,la o scară convenabilă (1:2000/1:5000);

7. Plan de situaţie scara 1:500, care să cuprindă:

 • traseul existent al drumului judeţean și poziţia kilometrică la care se dorește amplasarea obiectivului;
 • amenajarea accesului la drumul judeţean, cu racordarea simplă și, dacă este cazul benzi de accelerare/decelerare, specificându-se distanţa limitei de proprietate faţă de axul drumului judeţean;
 • amplasamentul construcţiilor (a celor existente si a celor propuse) și al împrejmuirii, cu poziţia și cu distanţa acestora faţă de axul drumului judeţean;
 • modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale și a celor uzate în lungul drumului judeţean;
 • semnalizarea rutieră propusă (temporară și permanentă dacă este cazul)
 • durata de execuţie a lucrărilor.

Condiţiile impuse pentru prezentare în planul de situaţie pot suferi unele modificări în funcţie de specificul/destinaţia obiectivelor ce urmează a fi amplasate, impuse prin acordul prealabil.
8. Secţiuni transversale în dreptul accesului si al construcţiilor cu specificarea poziţiei si a distanţei faţă de axul drumului judeţean si faţă de împrejmuire.
9. Detalii de sistem rutier pentru acces;
10. Acordul Inspectoratului de Politie al Judeţului Ilfov — Serviciul Rutier, pentru situaţiile reglementate de art.52 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare (unde este cazul).

A2. Pentru instalaţii(conducte de ţiţei, gaze, apă, canalizare, cabluri electrice, stâlpi,etc.):
1. Cerere tip – conform Anexei 1 la prezentul Regulament;
2. Copie a Certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere;
3. Copie a acordului prealabil eliberat de direcţia din cadrul Consiliului judeţean Ilfov pentru lucrarea respectivă;
4. Memoriu tehnic de prezentarea lucrării solicitate pentru avizare (întocmit conform condiţiilor impuse prin acordul prealabil) – Extras din Proiectul tehnic din care să rezulte:

 • poziţiile kilometrice şi metrice (pe drumul judeţean) ale începutului şi sfârşitului traseului cablului/conductei, ale subtraversărilor/traversărilor drumului judeţean;
 • amplasarea instalaţiei în cadrul zonei drumului judeţean (distanţe faţă de axul drumului judeţean);
 • amplasarea stâlpilor în zona drumului judeţean (distanţe faţă de axul drumului judeţean);
 • descrierea modului de amplasare a instalaţiei (cu referiri la modul de execuţie a şanţului în care va fi amplasată instalaţia, de amplasare a stâlpilor, de depozitare în timpul lucrărilor a pământului rezultat din săpătură, a utilajelor, a materialelor şi a uneltelor, de execuţie a subtraversării/traversării drumului judeţean, asigurarea circulaţiei pietonilor în timpul lucrărilor);
 • modul de refacere al zonei afectate;
 • modul de semnalizare al lucrărilor;
 • durata de execuţie a lucrărilor.

5. Copie a actului de identitate(în cazul persoanelor fizice) sau copie a certificatului de înregistrare fiscal ( în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate);

6. Plan de încadrare în zonă,la o scară convenabilă (1:2000/1:5000);

7. Plan de situaţie scara 1:500, care să cuprindă:

 • traseul drumului cu amplasarea instalaţiei în zona drumului cu specificarea distanţei faţă de drumul judeţean;
 • poziţiile kilometrice şi metrice pe drumul judeţean ale începutului şi sfârşitului traseului instalaţiei şi a subtraversărilor/traversărilor.

8.Secţiuni transversale:

 • în dreptul subtraversărilor/traversărilor (cu specificarea adâncimii/înălţimii de amplasare a acestora faţă de cota în ax a drumului judeţean);
 • pentru zonele caracteristice la amplasarea în paralel cu drumul judeţean (cu specificarea distanţei de amplasare faţă de axul drumului judeţean);

A3. pentru mijloace de publicitate:

 1. Cerere tip – conform Anexei 1 la prezentul Regulament;
 2. Copie a Certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere;
 3. Copie a acordului prealabil eliberat de Direcți Investiții, Serviciul Administrare Drumuri Județene din cadrul Consiliului judeţean Ilfov pentru lucrarea respectivă;
 4. Memoriu tehnic referitor la amplasarea panoului publicitar (poziţie kilometrică simetrică, distanţa faţă de intersecţii, distanţa faţă de acostamentul drumului judeţean);
 5. Avizul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov – Serviciul rutier;

Acceptul vecinilor în cazul în care este solicitat în Certificatul de urbanism;

 1. Copie a actului de identitate(în cazul persoanelor fizice) sau copie a certificatului de înregistrare fiscal (în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate);
 2. Plan de încadrare în zonă,scara 1:5000;
 3. Plan de situaţie scara 1:500care să cuprindă:
 • traseul drumului, poziţiile kilometrice și metrice;
 • poziţia amplasamentului obiectivului;
 1. Profil transversal reprezentativ cu viza Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov – Serviciul rutier;
 2. Macheta color a panoului publicitar;

a) Dosarul susmenţionat se va completa ulterior cu copia chitanţei prin care se atestă încasarea taxei de autorizaţie de amplasare si/sau acces în zona drumului judeţean în cuantum de lei, calculată în baza hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov în vigoare la data respectivă, privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al judeţului Ilfov, sau copie a ordinului de plată.

Datele ce se vor completa pe O.P. sunt: Beneficiar: Judeţul Ilfov, cod de identificare fiscală: 4192545, cod IBAN beneficiar: R048TREZ42121160250XXXXX,deschis la Trezoreria operativă Ilfov, contravaloare – taxă autorizaţie amplasare și/sau acces la drum judeţean DJ  ,pentru lucrarea…;

b) Analizarea de către compartimentele de specialitate ale direcţiei documentaţiei depuse de către solicitant;

c) Emiterea de către aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov a Autorizaţiei de amplasare și/sau acces în zona drumului public, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea documentaţiei de către solicitant, sau comunicarea Refuzului justificat de emitere a autorizaţiei de amplasare și/sau acces în zona drumului public, după caz;

d) Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public/refuzul de emitere a acesteia este semnată de către preşedintele şi secretarul Consiliului Judeţean Ilfov, directorul executiv al direcţiei şi persoana care a întocmit actul.

e) Etapele ce urmează a fi parcurse în scopul prelungirii autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor judeţene din judeţul Ilfov în cazul mijloacelor de publicitate, sunt următoarele:

Pentru prelungirea autorizaţiei de amplasare si/sau acces în zona drumului public, în cazul mijloacelor de publicitate, beneficiarul va depune, cu 30 zile înainte de expirarea acesteia, cererea de prelungire însoţită de următoarea documentaţie:

a) Cerere tip de prelungire – conform Anexei 1 la prezentul Regulament;

b) copie act de identitate (persoane fizice) sau certificat de înregistrare (persoane juridice/fizice înmatriculate);

c) două exemplare originale ale autorizaţiei de amplasare si/sau acces în zona drumului public, care expiră, exemplare pe care se va completa perioada de prelungire a valabilităţii;

d )acte de proprietate (sau contract de închiriere/comodat) pentru teren, dacă au apărut modificări faţă de situaţia existentă la data autorizării;

e) imaginea color a reclamei care se va afișa (sau care este afișată), dacă au apărut modificări faţă de situaţia de la data autorizaţiei;

f) fotografii actualizate ale amplasamentului (panoului);

Actualizarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor judeţene din judeţul Ilfov conform art.5, pct.5.2, pentru obiectivele amplasate în zona drumurilor judeţene, altele decât mijloacele de publicitate, Consiliul Judeţeam Ilfov va face o actualizarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces, la solicitarea depusă de beneficiar cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitatea acesteia.