Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ilfov

Adresa: str. Șos. Fabrica de Glucoză nr. 7, sector 2, Bucureşti
Director Executiv: Mantu Mihaela
Program de lucru: Luni – Vineri, orele 8.30 – 16.30

Site-ul instituţiei: https://evpilfov.ro

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ilfov, în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov, este o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă informatizată a persoanelor, modificată şi completată.

Scopul acestei direcţii este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă informatizată a persoanei, precum şi de eliberare a documentelor, în sistem ghişeu unic. Activitatea se desfăşoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

 • are în componență servicii și birouri de evidență a persoanelor, de stare civilă, informatic, juridic, financiar-contabilitate, resurse umane
 • coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanei din localitățile județului Ilfov

Activitatea direcției este coordonată de secretarul județului Ilfov.
Direcţia este condusă de un director executiv numit sau eliberat din funcție prin hotarare a Consiliului Județean, în condițiile legii, cu avizul Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor.
Directorul executiv are obligația de a lua masuri pentru îmbunătățirea activităților ce intră în sfera de competență și de a emite dispoziții pe toate liniile de muncă. Directorul răspunde, potrivit legii, în fașa secretarului județului pentru neajunsurile constatate în activitatea serviciului.
În îndeplinirea prerogativelor cu care este investită, direcția cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Județean, ale Ministerului Afacerilor Interne și dezvoltă relații de colaborare cu autoritățile publice, societăți, organizații, agenți economici, precum și cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov

Adresa: Voluntari Şos. Afumaţi nr. 94-98 Judeţul Ilfov
Director Executiv: Bogdan Iulian Pîntea
Telefon:  0213.695.890; Fax:  0213.695.888

Site-ul instituţiei: https://protectiacopilului.ro/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov este instituția publică cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Ilfov, care asigură la nivel județean aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Direcția generală îndeplinește următoarele funcții:

 • de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistență socială, a planului de asistență socială pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și a programelor de acțiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului județean;
 • de coordonare a activităților de asistență socială și protecție a copilului la nivelul județului;
 • de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;
 • de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități în domeniu;
 • de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisărăcie, prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și pentru soluționarea urgențelor sociale individuale și colective la nivelul județului;

Cheltuielile necesare pentru susținerea activităților desfășurate de Direcția generală se finanțează din următoarele surse:

 • bugetul județului Ilfov;
 • bugetul de stat;
 • donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești sau în natură, permise de lege;
 • programe de interes național, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinație, din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, precum și din alte surse, în condițiile legii.

Conducerea Direcției generale se asigură de directorul executiv și de colegiul director.
Directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului este ajutat de directori executivi adjuncți, care coordonează:

 • Direcția de asistență socială;
 • Direcția de protecția drepturilor copilului;
 • Direcția economică.

Colegiul director al Direcției generale: Componența colegiului director al Direcţiei generale este stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean şi este constituită din secretarul general al județului, directorul executiv/general, directorii executivi adjuncți/generali adjuncți, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum și 3 șefi ai altor servicii publice de interes județean.

Președintele colegiului director este secretarul general al județului.

În situația în care președintele colegiului director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul executiv al Direcției generale.

Colegiul director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului executiv, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului executiv, a președintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjuncți.

La ședințele colegiului director pot participa, fără drept de vot, președintele consiliului județean, membrii comisiei pentru protecția copilului și alți consilieri județeni, membrii comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap, precum și alte persoane invitate de membrii colegiului director.

 

Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov

Adresa:  Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov
Telefon: 0213.514.034; Fax: 0213.514.034;

A fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 19/2007, în conformitate cu LEGEA nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară.

 

Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov

Adresa: Voluntari, Şos Afumaţi nr. 94-98 Judeţul Ilfov

Site-ul instituţiei: https://sppoijif.ro/

Funcţionează pe principiul autofinanţării şi este încadrat cu personal contractual.
A fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 45/2005, în conformitate cu LEGEA nr. 371/2004

 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov

Adresa: Str. Ernest Juvara, nr. 3-5, et.1, București, sector 6

Site-ul instituţiei: https://culturailfov.ro/

A fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 32/2004.

Comments are closed.

Sari la conținut