Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ilfov

Adresa: str. Sos. Fabrica de Glucoză nr. 7, sector 2, Bucureşti
Director Executiv: Mantu Mihaela
Program de lucru: Luni – Vineri, orele 8.30 – 16.30

Site-ul instituţiei: https://evpilfov.ro

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ilfov, în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov este o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă informatizată a persoanelor modificată şi completată.

Scopul acestei direcţii este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă informatizată a persoanei, precum şi de eliberare a documentelor, în sistem ghişeu unic. Activitatea se desfăşoară în interesul persoanei si al comunitatii, in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.

 • are in componenta servicii si birouri de evidenta a persoanelor, de stare civila, informatic, juridic, financiar-contabilitate, resurse umane
 • coordoneaza si controleaza metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanei din localitatile judetului Ilfov

Activitatea direcţiei este coordonata de secretarul judetului Ilfov.
Direcţia este condusă de un director executiv numit sau eliberat din functie prin hotarare a Consiliului judetean, in conditiile legii, cu avizul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor.
Directorul executiv are obligatia de a lua masuri pentru imbunatatirea activitatilor ce intra in sfera de competenta si de a emite dispozitii pe toate liniile de munca. Directorul raspunde, potrivit legii, in fata secretarului judetului pentru neajunsurile constatate in activitatea serviciului.
In indeplinirea prerogativelor cu care este investită, direcţia coopereaza cu celelalte structuri ale Consiliului judetean, ale Ministerului Administratiei si Internelor si dezvolta relatii de colaborare cu autoritatile publice, societati, organizatii, agenti economici, precum si cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare.

 

Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov

Adresa: Voluntari Şos. Afumaţi nr. 94-98 Judeţul Ilfov
Director Executiv: Bogdan Iulian Pîntea
Telefon:  0213.695.890; Fax:  0213.695.888

Site-ul instituţiei: https://protectiacopilului.ro/

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Ilfov este institutia publica cu personalitate juridica, infiintata in subordinea Consiliului Judetean Ilfov, care asigura la nivel judetean, aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

In vederea realizarii atributiilor prevazute de lege Directia generala indeplineste urmatoarele functii:

 • de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare consiliului judetean;
 • de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului la nivelul judetului;
 • de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;
 • de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu;
 • de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul judetului;

Cheltuielile necesare pentru sustinerea activitatilor desfasurate de Directia generala se finanteaza din urmatoarele surse:

 • bugetul judetului Ilfov;
 • bugetul de stat;
 • donatii, sponsorizari si alte forme private de contributii banesti sau in natura, permise de lege;
 • programe de interes national, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie, din fonduri externe rambursabile si nerambursabile, precum si din alte surse, in conditiile legii.

Conducerea Directiei generale se asigura de directorul executiv si de colegiul director.
Directorul executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului este ajutat de directori executivi adjuncti, care coordoneaza:

 • Directia de asistenta sociala;
 • Directia de protectia drepturilor copilului;
 • Directia economica.

Colegiul director al Directiei generale: Componenţa colegiului director al Direcţiei generale este stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean şi este constituită din secretarul general al judeţului, directorul executiv/general, directorii executivi adjuncţi/generali adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 şefi ai altor servicii publice de interes judeţean.

Președintele colegiului director este secretarul general al judetului.

In situatia in care presedintele colegiului director nu isi poate exercita atributiile, acestea sunt exercitate de catre directorul executiv al Directiei generale.

Colegiul director se intruneste in sedinta ordinara trimestrial, la convocarea directorului executiv, precum si in sedinta extraordinara, ori de cate ori este necesar, la cererea directorului executiv, a presedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjuncti.

La sedintele colegiului director pot participa, fara drept de vot, presedintele consiliului judetean, membrii comisiei pentru protectia copilului si alti consilieri judeteni, membrii comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap, precum si alte persoane invitate de membrii colegiului director.

 

Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov

Adresa:  Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov
Telefon: 0213.514.034; Fax: 0213.514.034;

A fost infiintat prin Hotararea Consiliului Judetean Ilfov nr. 19/2007 in conformitate cu LEGEA nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară.

 

Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov

Adresa: Voluntari, Şos Afumaţi nr. 94-98 Judeţul Ilfov

Site-ul instituţiei: https://sppoijif.ro/

Funcţionează pe principiul autofinanţării şi este încadrat cu personal contractual.
A fost infiintat prin Hotararea Consiliului Judetean Ilfov nr. 45/2005 in conformitate cu LEGEA nr. 371/2004

 

Centrul pentru protectia victimilor traficului de persoane

Adresa: Voluntari, Șos. Afumați, nr. 94-98 Județul Ilfov
Telefon: 0213.695.890; Fax: 0213.695.888;

 


Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov

Adresa: Str. Ernest Juvara, nr. 3-5, et.1, București, sector 6

A fost infiintat prin Hotararea Consiliului Judetean Ilfov nr.

Comments are closed.

Sari la conținut