Accesează rapid informații despre:


Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele membre UE și care se aplică începand cu 25 mai 2018, dorim să reconfirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastă personale în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, găsiți în continuare elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoasteți pe această temă, în calitatea dumneavoastră de “persoană vizată”.

  1. INFORMAȚII GENERALE

Prin intermediul prezentei Informări privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare „Informarea”) Consiliul Județean Ilfov, vă prezintă cum prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când intrați în contact cu această instituție.
Prezenta Informare oferă informații în acord cu dispozițiile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (în continuare „Regulamentul”), respectiv cu cele ale Legii nr. 190/2018 pentru punerea în aplicare a Regulamentului.

1.1. Datele de contact ale Operatorului

Consiliul Județean llfov este Operator de date cu caracter personal pentru datele pe care le colectăm și prelucrăm de la dumneavoastră.
În vederea exercitării drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la următoarele date de contact:
Adresa fizică: București, Ernest Juvara, nr. 3-5, Sector 6
E-mail: dpo@cjilfov.ro
Telefon: 021 212 56 93

1.2. Cum obținem datele cu caracter personal

Majoritatea datelor cu caracter personal prelucrate sunt obținute direct de dumneavoastră atunci când interacționați cu Consiliul Județean Ilfov.
În situația în care datele dvs. le obținem din alte surse (ex. de la alte instituții publice), ne asigurăm că avem un temei legal de a le colecta și prelucra.

1.3. Modificări ale prezentului document

Vă rugăm să verificați prezentul document cu regularitate pentru a rămâne informat, deoarece acesta poate suferi modificări.

  1. CE FACEM CU DATELE DUMNEAVOASTRĂ

2.1. Solicitări în acord cu dispozițiile legale (ex. eliberarea unui certificat de urbanism)

Scopul și baza legală pentru prelucrare

Scopul nostru este să ne conformăm obligațiilor noastre legale și să dăm curs solicitării dumneavoastră, în acord cu actul normativ în baza căruia se formulează cererea sau se depun documentele.
Baza legală pe care ne bazăm pentru prelucrarea datelor dvs. personale este art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulament, care ne permite să prelucrăm datele cu caracter personal atunci când acest lucru este necesar pentru a îndeplini sarcinile noastre publice care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit Consiliul Județean Ilfov.

Ce date ne sunt necesare?

Avem nevoie de la dvs. de informațiile prevăzute de dispozițiile legale (ex. atunci când depuneți o cerere privind eliberarea unui certificat de urbanism, informațiile solicitate sunt prevăzute de Legea nr. 50/1991).
Cu această ocazie vom întocmi un dosar, care va parcurge circuitul intern privind verificarea și aprobarea.

De ce avem nevoie de date?

Avem nevoie să ne furnizați informații despre dvs., astfel cum sunt prevăzute de dispozițiile legale pentru a putea să dăm curs solicitărilor dvs. În general, aceste informații sunt preluate prin intermediul unor formulare pe care dvs. trebuie să le completați, formulare care sunt prevăzute, de asemenea, de cele mai multe ori de dispozițiile legale.

Ce facem cu datele furnizate?

Vom folosi informațiile dvs. personale în conformitate cu motivul pentru care dvs. ne depuneți o cerere și/sau un set de documente (ex. eliberare autorizație de construire, certificat de urbanism).
Informațiile furnizate de dvs. nu sunt divulgate terților, cu excepțiile permise sau impuse de lege. Spre exemplu, în anumite situații este posibil să avem nevoie de concursul unor altor autorități publice, astfel că datele dvs. pot fi divulgate către acestea, în baza dispozițiilor legale.
Dacă acționați în numele unei persoane fizice, vă vom solicita informații care să demonstreze calitatea dvs. de a acționa în numele altei persoane (ex. procură, împuternicire avocațială etc.).

Cât timp păstrăm datele?

Pentru informații privind perioada de stocare a documentelor care conțin datele dvs. vă rugăm să vă adresaţi Consiliului Judeţean. Datele sunt stocate conform prevederilor legale în vigoare.

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs.?

Având în vedere că acționăm în vederea îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public, respectiv în baza exercitării autorității publice cu care este învestit Consiliul Județean Ilfov, aveți dreptul de a vă opune prelucrării oricăror date cu caracter personal, în funcție de situația dvs. particulară. Cu toate acestea, putem să nu dăm curs cererii dvs. de a vă opune atunci când există motive legitime și imperioase care prevalează asupra intereselor sau a drepturilor și libertăților dvs. fundamentale.
Pentru mai multe informații privind drepturile dvs. vă rugăm să accesați pagina ”Drepturile persoanei vizate privind prelucrarea datelor personale

2.2. Formularea unei petiții

Scopul și baza legală pentru prelucrare

Scopul nostru este să ne conformăm cu obligațiile noastre legale și să vă răspunde la petiția formulată.

Baza legală pe care ne bazăm pentru prelucrarea datelor dvs. personale este art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulament, care ne permite să prelucrăm datele cu caracter personal atunci când acest lucru este necesar pentru a îndeplini sarcinile noastre publice care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit Consiliul Județean Ilfov.
Potrivit art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, „prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice”.

Ce date ne sunt necesare?

Avem nevoie de informații de la dvs. pentru a investiga reclamația în mod corespunzător, astfel că vă rugăm să ne furnizați numele, prenumele și o adresă de corespondență (fizică sau e-mail), respectiv informații despre subiectul reclamației, însă, totodată, avem rugămintea să nu ne furnizați informații suplimentare sau excesive care nu au legătură cu reclamația. Pot fi considerate informații excesive, spre exemplu, CNP-ul dvs.
Când vom primi o reclamație de la dvs., vom întocmi un dosar. În mod normal, dosarul cuprinde datele dvs. de contact și orice alte informații pe care ni le-ați furnizați.

De ce avem nevoie de date?

Avem nevoie să ne furnizați informații despre problema sesizată pentru a putea investiga și a ne îndeplini atribuțiile noastre legale.

Ce facem cu datele furnizate?

Vom folosi informațiile dvs. personale pentru a putea soluționa petiția formulată.
Informațiile furnizate de dvs. nu sunt divulgate terților, cu excepțiile permise sau impuse de lege. Cu toate acestea, atunci când formulați o reclamație împotriva unor instituții subordonate Consiliului Județean Ilfov, trebuie să dezvăluim identitatea dvs. acelei instituții. Această divulgare este necesară pentru că: (i) uneori Coniliul Județean Ilfov nu are informații suficiente pentru a vă răspunde, astfel că are nevoie de suportul instituției subordonate; (ii) Consiliul Județean Ilfov nu este competentă să soluționeze petiția, astfel că aceasta este îndreptată administrativă către instituția care este competentă să soluționeze reclamația. Cu ocazia acestor divulgări de date, putem, de asemenea, să primim informații despre dvs. de la instituția respectivă.
Dacă acționați în numele unei persoane fizice care face o reclamație, vă vom solicita informații care să demonstreze calitatea dvs. de a acționa în numele altei persoane (ex. procură, împuternicire avocațială etc.).

Cât timp păstrăm datele?

Pentru informații privind perioada de stocare a documentelor care conțin datele dvs. vă rugăm să vă adresaţi Consiliului Judeţean Ilfov. Datele sunt stocate conform prevederilor legale în vigoare.

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs.?

Având în vedere că acționăm în vederea îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public, respectiv în baza exercitării autorității publice cu care este învestit Consiliul Județean Ilfov, aveți dreptul de a vă opune prelucrării oricăror date cu caracter personal, în funcție de situația dvs. particulară. Cu toate acestea, putem să nu dăm curs cererii dvs. de a vă opune atunci când există motive legitime și imperioase care prevalează asupra intereselor sau a drepturilor și libertăților dvs. fundamentale.

Pentru mai multe informații despre drepturile dvs. există capitolul II – ”Drepturile persoanei vizate privind prelucrarea datelor personale

2.3. Formularea unei cereri privind accesul la informațiile de interes public

Scopul și baza legală pentru prelucrare

Scopul nostru este să ne conformăm obligațiilor noastre legale de a vă oferi accesul liber și neîngrădit la orice informații de interes public.

Baza legală pe care ne bazăm pentru prelucrarea datelor dvs. personale este art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulament, care ne permite să prelucrăm datele cu caracter personal atunci când acest lucru este necesar pentru a îndeplini sarcinile noastre publice care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit Consiliul Județean Ilfov.
Potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Consiliul Județean Ilfov cetățenii au dreptul la orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile sau ale instituțiilor subordonate, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației. Cu toate acestea, nu sunt informații de interes public informațiile cu privire la datele cu caracter personal ale unei persoane.

Ce date ne sunt necesare?

Avem nevoie de la dvs. de numele, prenumele și semnătura dvs., precum și o adresă de contact unde să vă transmitem răspunsul (adresă fizică sau de e-mail), precum și informații suplimentare care să ne permită identificarea informației de interes public.

De ce avem nevoie de date?

Avem nevoie să ne furnizați informații despre dvs., astfel cum sunt prevăzute de dispozițiile legale pentru a putea să dăm curs solicitării dvs.

Ce facem cu datele furnizate?

Vom folosi informațiile dvs. personale în conformitate cu motivul pentru care dvs. ne depuneți o cerere sau un set de documente (ex. eliberare autorizație de construire, certificat de urbanism).
Informațiile furnizate de dvs. nu sunt divulgate terților, cu excepțiile permise sau impuse de lege. Spre exemplu, în anumite situații este posibil să avem nevoie de concursul unor altor autorități publice, astfel că datele dvs. pot fi divulgate către acestea, în baza dispozițiilor legale.
Dacă acționați în numele unei persoane fizice, vă vom solicita informații care să demonstreze calitatea dvs. de a acționa în numele altei persoane (ex. procură, împuternicire avocațială etc.).

Cât timp păstrăm datele?
Pentru informații privind perioada de stocare a documentelor care conțin datele dvs. vă rugăm să vă adresaţi Consiliului Judeţean Ilfov. Datele sunt stocate conform prevederilor legale în vigoare.

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs.?

Având în vedere că acționăm în vederea îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public, respectiv în baza exercitării autorității publice cu care este învestit Consiliul Județean Ilfov aveți dreptul de a vă opune prelucrării oricăror date cu caracter personal, în funcție de situația dvs. particulară. Cu toate acestea, putem să nu dăm curs cererii dvs. de a vă opune atunci când există motive legitime și imperioase care prevalează asupra intereselor sau a drepturilor și libertăților dvs. fundamentale.

Pentru mai multe informații privind drepturile dvs. vă rugăm să accesați pagina ”Drepturile persoanei vizate privind prelucrarea datelor personale

2.4. Plata unei taxe

Scopul și baza legală pentru prelucrare

Scopul nostru este să ne conformăm obligațiilor noastre legale de a încasa taxele datorate.

Baza legală pe care ne bazăm pentru prelucrarea datelor dvs. personale este art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulament, care ne permite să prelucrăm datele cu caracter personal atunci când acest lucru este necesar pentru a îndeplini sarcinile noastre publice care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit Consiliul Județean Ilfov .

Ce date ne sunt necesare?

Dacă vi se solicită să plătiți o taxă, trebuie să preluăm anumite date personale despre dvs. pe parcursul procesului. Acestea includ numele și datele de contact. Vom prelucra, de asemenea, informații despre plată, inclusiv detaliile contului bancar dacă plătiți transfer bancar.

De ce avem nevoie de date?

Avem nevoie să ne furnizați informații despre dvs. pentru a ne putea conforma cu dispozițiile legale.

Ce facem cu datele furnizate?

Vom folosi informațiile dvs. personale în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în domeniu.

Cât timp păstrăm datele?

Pentru informații privind perioada de stocare a documentelor care conțin datele dvs. vă rugăm să vă adresaţi Consiliului Judeţean Ilfov. Datele sunt stocate conform prevederilor legale în vigoare.

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs.?

Având în vedere că acționăm în vederea îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public, respectiv în baza exercitării autorității publice cu care este învestit Consiliul Județean Ilfov, aveți dreptul de a vă opune prelucrării oricăror date cu caracter personal, în funcție de situația dvs. particulară. Cu toate acestea, putem să nu dăm curs cererii dvs. de a vă opune atunci când există motive legitime și imperioase care prevalează asupra intereselor sau a drepturilor și libertăților dvs. fundamentale.

Pentru mai multe informații privind drepturile dvs. vă rugăm să consultați secţiunea ”Drepturile persoanei vizate privind prelucrarea datelor personale

Sari la conținut